Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Splošno

Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
 
Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
 
Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev

  Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje za ogrevanje in/ali zamenjavo oziroma prenovo toplotne postaje za pripravo tople vode ali za vgradnjo toplotne postaje za ogrevanje z ali brez priprave tople vode za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja za ogrevanje mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Nova toplotna postaja ali celovita prenova stare toplotne postaje za pripravo tople vode mora obsegati prenosnik toplote, regulacijsko opremo za pripravo tople vode, regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplote, merilnik toplote z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik po ustrezni povezavi, energetsko učinkovite črpalke, toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji ter vzpostavitev sistema za optimizirano delovanje.                   

  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe ter izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo.

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  - nakup in vgradnjo toplotne postaje z ali brez priprave tople vode z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo;
  - odstranitev obstoječe ogrevalne naprave ali toplotne postaje za ogrevanje in/ali toplotne postaje za pripravo tople vode ter ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
  - vgradnjo merilnih prog v posameznih objektih, priključenih na skupno napravo;
  - izgradnjo priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje v primeru, če bo vlagatelj investitor in tudi lastnik zgrajenega vročevoda in bo izdelan projekt za izvedbo;
  - električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
   
  Upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/ toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali izgradnjo novega prostora za toplotno postajo.
   
  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS