Toplotna izolacija sten oz. fasade

Splošno

Toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
 
Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
 
Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev

  Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten ali sten proti neogrevanim prostorom, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,250 W/(m2K) ali sten proti terenu, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,350 W/(m2K). Toplotna izolacija zunanje stene mora biti izvedena z izbranim preizkušenim fasadnim sistemom, kot npr. s kontaktnim toplotnoizolacijskim fasadnim sistemom, prezračevanim fasadnim sistemom ali drugim fasadnim sistemom.

  Če je na zunanjih stenah stavbe, razen na stenah proti neogrevanim prostorom ali stenah proti terenu, že vgrajena toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko naložba izvede z dodatno toplotno izolacijo. V tem primeru mora biti k vlogi za pridobitev finančne spodbude predložena fotografija, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom (metrom). Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva privzeta vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in izmerjena debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst).

   

  Upravičeni stroški vključujejo:
  - nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo;
  - nakup in izvedbo podzidka (»cokla«) fasade, vključno s toplotno izolacijo;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za vgradnjo in morebitno zaščito toplotne izolacije;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti terenu, vključno z odstranitvijo oblog, izkopom, izvedbo odvodnjavanja in vgradnjo hidroizolacije stavbe proti vlagi, v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo novih oblog;
  - postavitev gradbenega odra;
  - odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov;
  - zmanjševanje vpliva toplotnih mostov;
  - demontažo starih in nakup ter vgradnjo novih okenskih polic, vključno z obdelavo špalet;
  - odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.

   

  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)

 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS