• Izvajanje nadzora polnilne infrastrukture

    Eko sklad je v lanskem letu v sodelovanju z Društvom e-Mobilnost Slovenija (DeMS) in energetskimi svetovalci mreže ENSVET opravil nadzor delovanja polnilne infrastrukture, ki je bila sofinancirana v okviru javnih pozivov 44SUB-EVPOL16 in 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

    V okviru nadzora je Eko sklad preveril delovanje 97 polnilnih postaj v 68 občinah. Občine z nedelujočo ali pomanjkljivo označeno polnilno infrastrukturo so bile o ogledu obveščene in pozvane k odpravi nepravilnosti.

    Večina občin je nepravilnosti odpravila in Eko skladu predložila dokazila o delovanju in ustrezni označitvi polnilne infrastrukture. Dvema občinama,  ki pa nepravilnosti nista odpravili,  je bila odvzeta pravica do spodbude.

    Z nadzorom Eko sklad zagotavlja upravičeno in namensko porabo javnih sredstev.