Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava). Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo enega centralnega sistema na stanovanje in/ali za vgradnjo naprav za lokalno prezračevanje.

  Prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70%, vse prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

  Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.

  Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in podatkovnega lista prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma z drugim ustreznim dokazilom.

  Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav  z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %. Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo ustrezati tudi posebnim zahtevam za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge III, točke 2 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014).

  Če prezračevalna naprava ni zajeta v področju uporabe Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 (UL EU, št. L 337/2014) mora izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • nakup in vgradnjo prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju in/ali nakup in vgradnjo lokalnih prezračevalnih naprav;
  • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
  • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
  • izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
  • fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.
   
  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav.
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS