Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom  s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/(m2K).

  Tesnjenje rege med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
  • nakup in vgradnjo senčil;
  • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
  • popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, ki mora vključevati popis del, število in njegovo površino , vrsto in točno oznako elementa, toplotno prehodnost celotnega elementa (Uw) ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh;
  • izjava o lastnostih novega elementa, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementa (Uw) oziroma drug dokument, ki bo dokazoval njegovo ustreznost;
  • fotografije vseh strani stavbe z označenimi elementi, ki bodo zamenjani, in s pripisanimi postavkami iz predračuna za vsak nov element.
   
  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje novega elementa;
  • fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje rege med špaleto in okvirjem v treh ravneh;

  fotografije vseh novih elementov, tako da so ta v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.

 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS