Toplotna izolacija strehe ali stropa

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,150 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

   

  Kadar je toplotna izolacija sestavljena iz dveh slojev ( npr. panelna kritina z vgrajenim slojem toplotne izolacije in dodatna toplotna izolacijo po njo, je lahko naložba izvedena ob izpolnjevanju enačbe:

  Spodbuda je v primeru izvedbe naložbe v večstanovanjski stavbi lahko dodeljena le, če gre za izvedbo naložbe v posameznemu stanovanju te stavbe, brez posega v skupne dele stavbe.  

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
  • nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
  • strešna kritina z vgrajenim slojem toplotne izolacije;
  • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
  • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;
  • izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
  • fotografije obstoječega dela stavbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet naložbe.
   
  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
  • fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe.
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS