Nova komunalna vozila na električni, plug-in ali plinski pogon

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Kredit 60LS17

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS

Nepovratna sredstva 68SUB-KV19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS