Nova komunalna vozila na električni, plug-in ali plinski pogon

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva 60SUB-KVLS17

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS

Kredit 60LS17

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS