Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000: Subvencija

Javni poziv Subvencija 53SUB-EVPOL17

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Zaprt, 9.8.2019

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 400.000,00 EUR.

Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:

 • priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
 • parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
 • ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) in Naravovarstvenega atlasa (http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ), in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).

Polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice.

Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:

 • izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
 • 2 (dva) parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;
 • ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.

Če občine vlagateljice pogojev iz prejšnjega odstavka ne bodo zagotovile, niso upravičene do sofinanciranja po tem javnem pozivu.

Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 53SUB-EVPOL17 in obvezne priloge: 

 • predračun/ponudbo za nakup polnilne postaje; 
 • podatke proizvajalca polnilne postaje, iz katerih so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni postaji, ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:

 • podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani občine vlagateljice;
 • kopijo računa za nakup polnilne postaje;
 • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
 • fotografijo ustrezno postavljene in operativne sofinancirane polnilne postaje z na vidnem mestu nameščeno označbo (nalepko/tablico) z logotipom sofinancerja, ki jo občine vlagateljice prejmejo od Eko sklada skupaj s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude;
 • fotografijo 2 (dveh) parkirnih prostorov za polnjenje dveh vozil hkrati z ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.
PDF dokument

PDF dokument JP-53SUB-EVPOL17.pdf

Odpri Prenesi 377kb