Nova komunalna vozila na električni, plug-in ali plinski pogon: Subvencija

Javni poziv Subvencija 68SUB-KV19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za komunalna vozila pa po novem vključuje še spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Komunalno vozilo je vozilo ali delovni stroj za namen opravljanja posebnih opravil, ki zahtevajo posebno prilagoditev nadgradnje in/ali opreme za prevoz blaga v procesu zbiranja posamičnih frakcij pri ločenem zbiranju odpadkov ali za vzdrževanje javnih površin (v nadaljnjem besedilu: vozilo). Glede na to, za katero frakcijo ločenih odpadkov oziroma vzdrževanja javnih površin gre, je lahko oblika nadgradnje različna.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na ta javni poziv.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za nakup novih vozil, ki bodo nadomestila obstoječa komunalna vozila nižjega emisijskega razreda kot nova vozila. 

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
 • nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e;
 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2, namenjenega vzdrževanju javnih površin.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

 • 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
 • 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
 • 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e;
 • 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, namenjeno vzdrževanju javnih površin.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev. 

Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa vozil:

 • Mestna občina Celje,
 • Občina Hrastnik,
 • Mestna občina Kranj,
 • Mestna občina Ljubljana,
 • aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju),
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Mestna občina Novo Mesto,
 • Občina Trbovlje in
 • Občina Zagorje ob Savi.

Občine morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.

Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 68SUB-KV19 in obvezne priloge:

 • predračun/ponudbo za nakup vozila;
 • tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
 • sklep o začetku postopka javnega naročila za nakup vozil, ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje oziroma v primeru naročila nižjega od 20.000,00 EUR naročilnico oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidna višina naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine,
 • kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila,
 • kopijo računa za nakup vozila,
 • kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje,
 • kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila,
 • kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine, če gre za registrirano vozilo oziroma dokumenta, ki bo izkazoval, da je občina lastnica vozila, če gre za neregistrirano vozilo,
 • dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem komunalnih storitev),
 • dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe komunalno vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa oziroma dokument, iz katerega bo razvidno, da se staro vozilo ne uporablja več, in
 • dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o nadomeščenem vozilu (kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred). 
PDF dokument

PDF dokument JP-68SUB-KV19.pdf

Odpri Prenesi 153kb
PDF dokument

PDF dokument 68SUB-KV19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 547kb