Nakup vozil za prevoz potnikov: Subvencija

Javni poziv Subvencija 70SUB-PP19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov se bodo po novem dodeljevale na območju celotne Slovenije; ne le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kot doslej. Po novem bodo spodbude namenjene le za nakup novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik; ne več za avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci. 

Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.  

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za

 • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2,
 • nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice po oddaji vloge na javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za nakup novih vozil naslednjih kategorij:

 • M1 z vsaj osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. kombi),
 • M2,
 • M3, in/ali
 • vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg vozniškega sedeža (npr. minibus) ali nadgradnjami z najmanj enim ali največ tremi priklopniki (npr. cestni turistični vlak),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa oziroma bodo na obstoječih linijah javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa nova vozila nadomestila obstoječa vozila namenjena javnemu ali medkrajevnemu potniškemu prometu emisijskega razreda EURO III in nižje ali bodo namenjena za prevoz potnikov in njihove prtljage.

Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Morebitna nadgradnja vozil mora biti namenjena prevozu potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let). 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

 • 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2;
 • 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2.

V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev. 

Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.

Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 70SUB-PP19 in obvezne priloge:

 • predračun/ponudbo za nakup vozila;
 • tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
 • dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa - dokument se predloži v primeru, če je novo vozilo namenjeno širitvi oziroma vzpostavitvi nove linije javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine;
 • kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila;
 • kopijo računa za nakup vozila;
 • kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje,
 • kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila;
 • kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine, iz katerega bo razvidno, da je vozilo registrirano za prevoz potnikov;
 • dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa);
 • dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa in dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o obstoječem vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred) - oba dokumenta se predložita v primeru, če se na obstoječi liniji javnega mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa nadomesti obstoječe vozilo emisijskega razreda EURO III in nižje z novim vozilom.
PDF dokument

PDF dokument JP-70SUB-PP19.pdf

Odpri Prenesi 97kb
PDF dokument

PDF dokument 70SUB-PP19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 263kb