Nakup novih električnih vozil: Subvencija

Javni poziv Subvencija 85SUB-EVPO20

Rok za oddajo vloge Po nakupu in registraciji vozila

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

 •  nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa. 

Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroške dela predelave.

Nepovratne finančne spodbude bodo vlagateljem (razen pravnim osebam javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v

nakup novega vozila ali predelavo vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020. Pred 1. 11. 2020 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj 2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti na ime vlagatelja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.

Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude:

- za nakup novega vozila:

 • vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;

- za predelavo vozila:

 • vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo in prvi lastnik po predelavi vozila;
 • predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.


Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.

Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
 • L3e: (dvokolesna vozila): »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila): »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 • 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev za prevoz tovora, v kolikor se pomoč dodeli podjetju, ki opravlja cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.

Upravičeni stroški naložbe so:

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do nepovratne finančne spodbude niso upravičeni vlagatelji:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

PDF dokument

PDF dokument 01_85SUB-EVPO20_javni-poziv-spr.pdf

Odpri Prenesi 340kb
PDF dokument

PDF dokument 02_85SUB-EVPO20-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 877kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo-vlagateljem-in-postopek-oddaje-vloge-85SUB-EVPO20.pdf

Odpri Prenesi 157kb