Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena: Subvencija

Javni poziv Subvencija 72SUB-sNESLS19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Spodbude za naložbe občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena se v okviru novega javnega poziva spreminjajo v segmentu opredelitve lesene gradnje, kjer je po novem vgradnja lesenega stavbnega pohištva obvezna. Druga bistvena novost je zahteva za omejitev rabe energije tudi za pohlajevanje.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;

12650 Stavbe za šport.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje nove prizidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom.

Ustreznost nove skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata energijske učinkovitosti sNES (v nadaljnjem besedilu: Elaborat), izračuna po metodologiji PHPP za skoraj nič-energijske stavbe, verzija PHPP 9 (2015) ali novejša (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD (v nadaljnjem besedilu: DGD) in načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI: načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PZI). Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Ustreznost izvedene naložbe se preverja še na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID: vodilni načrt, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PID). Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje novogradnje se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo novogradnje, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.

Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K).

Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati: n50 ≤ 0,6 h-1, pri čemer mora biti zaključna meritev izvedena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.

Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:

- I. skupina:

 • stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);

- II. skupina:

 • stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;

- III. skupina:

 • stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva.

Stavbe iz I. skupine morajo izpolnjevati dodatne zahteve za trajnostno gradnjo:

 • za izvedbo gradnje se ne sme uporabljati materialov, barv in lakov, kot so opredeljeni v točki 6.2.1 Tehnične specifikacije iz 2. in 3. točke Primerov okoljskih zahtev in meril za projektiranje in gradnjo poslovnih in upravnih stavb, ki so sestavni del Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.51/17) in so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P13_stavbe1.pdf);
 • les za gradnjo nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva mora izvirati iz zakonitih virov;
 • vse naprave za oskrbo z vodo v sanitarnih prostorih in kuhinji morajo biti opremljene z vodovodno napeljavo za učinkovito rabo vode, ki izpolnjujejo merila za sanitarne armature ter stranišča in pisoarje na splakovanje v skladu z 12. in 13. točko druga odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, načina gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju ter glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe, opredeljeno v PZI. Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.

Med dodatne priznane stroške za stavbe, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, se upošteva tudi izvedba naslednjih ukrepov trajnostne gradnje:

 • izvedba kolesarnice, kot zavarovanega, pokritega in enostavno dostopnega prostora;
 • izvedba posebnih parkirnih prostorov s postajami za električne avtomobile;
 • izvedba zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi;
 • izvedba zelene strehe.

V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje stavbe.

Vloga je popolna, ko vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 72SUB-sNESLS19 in obvezne priloge v tiskani obliki:

- gradbeno dovoljenje:

 • kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;

- projekte:

 • projektno dokumentacijo DGD;
 • projektno dokumentacijo PZI;
 • če se stavba uvršča v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, je potrebno obvezno predložiti izjavo projektanta in vodje projekta v PZI, da bodo vgrajeni materiali in naprave ustrezale zahtevam za trajnostno gradnjo, skladno z javnim pozivom;

- Elaborat z izračuni in dokazili:

 • izračun PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
 • povzetek vseh neto površin (v m2) in neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in so prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
 • izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
 • izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da stavba spada v I. skupino;
 • izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba spada v I. skupino;
 • izjavo o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode;
 • izjavo o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
 • izjavo o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve;
 • izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
 • izjavo o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
 • podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, ipd.);
 • izjavo dobavitelja o lastnostih sistema, v primeru da bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagateljice;

- uporabno dovoljenje;

- projektno dokumentacijo PID;

 • če se stavba uvršča v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, je potrebno obvezno predložiti izjavo projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID, da vgrajeni materiali in naprave ustrezajo dodatnim zahtevam za trajnostno gradnjo, skladno z javnim pozivom ter dokazilo o zanesljivosti objekta oziroma tisti del dokazila, ki vsebuje ustrezne podatke o vgrajenih materialih;

- novelirani Elaborat z izračuni in dokazili, v skladu s točko 4 javnega poziva, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano PZI dokumentacijo in Elaborat;

- račune in dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:

 • nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja;
 • nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe;
 • nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
 • izvedbo meritve zrakotesnosti;

- dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;

- merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme;

- fotografije:

 • izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom);
 • vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
 • vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava);
 • vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija);
 • meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada;
 • dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse fasade stavbe.
PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-72SUB-sNESLS19.pdf

Odpri Prenesi 252kb
PDF dokument

PDF dokument 72SUB-sNESL19-Vloga-.pdf

Odpri Prenesi 217kb
Excel preglednica

Excel preglednica 72SUB-sNESLS19---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb