Energijska prenova obstoječih stavb: Kredit

Javni poziv Kredit 60LS17

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR 1%

Višina kredita Največ 2.000.000 €


Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.

a) Obrestna mera

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je:

  • trimesečni EURIBOR + 1,0 %.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0), vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

b) Odplačilna doba

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 15 (petnajst) let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 (eno) leto. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

c) Višina kredita

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov.

Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža. Višina odobrenega kredita se lahko zniža, kadar bi bil presežen najvišji delež zgornje omejitve že dodeljene pomoči za to naložbo oziroma drugih javnih sredstev za isto naložbo in glede na soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.

d) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude

Občina je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam. Za isti ukrep lahko občina prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Do kreditov so upravičene občine.

Do kredita ni upravičena občina, ki:

  • nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
  • ima blokiran transakcijski račun.

Energijsko prenovo obstoječih stavb, ki so v lasti občine ali jih občina uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, ogrevanih nad 19 oC, priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov:

a. izvedbo/vgradnjo toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe:

a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim prostorom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ),

a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, določene skladno s standardom SIST EN 14351-1, ne smejo presegati vrednosti:

- 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, lesa ali njune kombinacije,

- 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,

- 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,

- 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,

- 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,

b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja z visokim izkoristkom energije,

c.  namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, skladno z določili točke 1.A.6.b tega poziva,

d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje),

e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega sistema ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka), pri čemer mora:

-     centralni sistem, skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), ali

-     lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka,

f. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za proizvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

V kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stavbe, pa tudi:

g. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink,…) in zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko C.3. tega poziva in

h. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom zmanjšanja prehajanja radona v stavbe ali protipotresno sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s posegi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, v kolikor je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.

Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih dokumentaciji za prijavo.

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1. tega poziva.

Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

  • splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem: največ 40 točk,
  • ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
  • stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv.

PDF dokument

PDF dokument 0-_JP-60LS17_besedilo.pdf

Odpri Prenesi 260kb
Word dokument

Word dokument 0_Kazalo+navodilo.docx

Prenesi 724kb
Word dokument

Word dokument A-_JP-60LS17-vloga-na-obrazcu-A.docx

Prenesi 108kb
Word dokument

Word dokument B-_JP-60LS17-vloga-na-obrazcu-B.docx

Prenesi 144kb
Word dokument

Word dokument B-_60LS17_Priloga-poglavja-B-_Okoljska-merila-.docx

Prenesi 98kb
Word dokument

Word dokument C-_JP-60LS17-vloga-na-obrazcu-C.docx

Prenesi 80kb
PDF dokument

PDF dokument D-_NAVODILO-ZA-ČRPANJE-KREDITA_60LS17.pdf

Odpri Prenesi 135kb