Polnilnice za vozila na vodik: Subvencija

Javni poziv Subvencija 78FS-PO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A - mobilnostni načrti

B - parkirišča za kolesa in kolesarnice

C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo

D - polnilnice za električna vozila

E - polnilnice za vozila na vodik

F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času  

G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Spodbuda je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za vozila na vodik (H2) za vozni park podjetja in zaposlenih.

Pravica do spodbude se dodeli za polnilnice, ki bodo: 

 • imele nizko in visoko tlačni kompresor,
 • imele naprave za polnjenje s 700 bari za avtomobile oz. naprave za polnjenje s 350 bari za avtobuse, viličarje itd.,
 • imele srednje in visokotlačni rezervoarji – zalogovnik,
 • imele sistem za ohlajevanje, skladen s standardom SAE J2601,
 • imele polnilno mesto skladno z veljavnimi smernicami oz. SAE standardi (npr. SAE J2799),
 • upoštevale veljavne varnostne predpise,
 • uporabljale vir proizvodnje H2 iz obnovljivih virov električne energije ali viškov elektrike,
 • imele tudi produkcijsko enoto (elektrolizo), če se bo H2 proizvajal na mestu polnilnice.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • strošek nakupa in montaže nove polnilne postaje,
 • strošek nakupa produkcijske enote,
 • strošek gradbenih del za postajo,
 • strošek vertikalnih in horizontalnih označb – za polnilnico.

Višina spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več, kot je mogoče skladno s pravili pomoči po »de minimis«.

 • Predračun/ponudba za nakup polnilne postaje,
 • predračun/ponudba za gradbena dela polnilne postaje,
 • izjava, da naprava upošteva veljavne predpise o varovanju osebnih podatkov,
 • tehnične specifikacije, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih standardov,
 • fotografije pred izvedbo naložbe.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje,
 • fotografije po izvedbi naložbe.
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-besedilo-JP.pdf

Odpri Prenesi 240kb
PDF dokument

PDF dokument 2_78FS-PO19-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 261kb
PDF dokument

PDF dokument 3_78FS-PO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_78FS-PO19-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_78FS-PO19-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 186kb
PDF dokument

PDF dokument 6_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb