Pnevmatike višjega energijskega razreda: Subvencija

Javni poziv Subvencija 77SUB-PN19

Rok za oddajo vloge Po izvedbi

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

 • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11)),
 • kategorij N3, 
 • kategorij M3­­­,
 • kategorij O3,
 • kategorij O4.

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za lahka gospodarska ter težka vozila, pri čemer so izvzete obnovljene pnevmatike, rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik)).

Energijsko učinkovite pnevmatike so pnevmatike najboljšega izkoristka goriva razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju z energijskimi nalepkami (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do G, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter z

Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).

Za okoljsko naložbo se upošteva nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 dalje do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum izdaje računa, razen če iz podatkov na računu ne izhaja drugače. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32a. členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

 • cestni tovorni promet,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet,
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena podjetja:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena podjetju, ne sme preseči 100.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 35 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.

Največje možno število pnevmatik, ki se lahko namestijo na vozilo, znaša za:

 • kategorijo N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 pnevmatik,
 • kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,
 • kategorijo O3 – do 6 pnevmatik,
 • kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,
 • kategorijo M3 – do 6 pnevmatik.

Obvezne priloge k vlogi so:

 • kopija računa za nakup in montažo pnevmatik s specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka pnevmatik, ter natančnim nazivom in dimenzijami pnevmatik ter nazivom proizvajalca;
 • v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža pnevmatik nanaša ter izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);
 • kopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;
 • kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike skladno z Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik;
 • potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, kupljene v tujini.
PDF dokument

PDF dokument JP-77SUB-PN19.pdf

Odpri Prenesi 199kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-JP77SUB-PN19.pdf

Odpri Prenesi 1011kb