Parkirišča za kolesa in kolesarnice: Subvencija

Javni poziv Subvencija 78FS-PO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

-      nepovratnih sredstev in/ali

-      kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.


Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.


Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:


A - mobilnostni načrti

B - parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

D - polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

E - polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času  

G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.


Do spodbude niso upravičene osebe:

-      ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

-      ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

-      ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

-      gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

-      ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

-      ki imajo blokiran transakcijski račun.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).


Spodbuda pri ukrepih od B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.


Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v parkirišča za kolesa in kolesarnice (v nadaljevanju: kolesarnice) za zaposlene in javno izposojo, ki izpolnjujejo vsaj osnovne zahteve, navedene v nadaljevanju.

Osnovne (obvezne) zahteve

Pokritost/streha

Kolesarnice podjetij za zaposlene, kjer lahko parkirajo v delovnem času, morajo biti pokritega tipa. Zavetje ni nujno, ko ima podjetje že namenjen pokriti prostor oziroma površine znotraj poslovne stavbe, ter bo kolesarnico postavilo v okviru tega zavetja.

Možnost prikleniti kolo na stojalo

Kolo mora imeti možnost priklenitve na stojalo. Stojalo za kolesa mora biti dobro pritrjeno na tla. Priporočljiva so stojala U-oblike.

Parkirni prostor

Pri vzporednem parkiranju mora razmik med dvema stojaloma/naslonoma meriti 100 cm v širino, parkirno mesto pa mora meriti vsaj 200 cm v dolžino. Pri poševnem parkiranju koles v obliki »ribje kosti« mora razmik med dvema stojaloma/naslonoma meriti 100 cm v širino, parkirno mesto pa mora meriti vsaj 140 cm v dolžino. Neoviran dovoz-obračališče za vzporedne kolesarnice je širok vsaj 170 cm, pri »ribji kosti« pa vsaj 100 cm.

Zagotovljeno stabilno stojalo

Medtem ko je kolo parkirano, se ne sme prevrniti ali odpeljati. Parkirišče mora omogočati, da kolo prislonimo na drog (nosilec ali okvir), ki je pričvrščen na stabilno in trdno podlago, in če je mogoče, fiksiramo prednje kolo.

Dostopnost

Kolesarnice morajo biti dostopne in dobro opazne. Kolesarnice v neposredni bližini cilja morajo biti postavljene na vidnem mestu pri vhodu v objekt. Pomembna je tudi integracija kolesarnice in njenih označb v obstoječo mrežo mestnih kolesarskih poti, in sicer tako, da pri tem ne ustvarimo obvozov. Kolesarnica ne sme biti postavljena več kot 50 m od vhoda v poslovno stavbo. Postavljena naj bo čim bližje vhodu. Nikakor pa ne smejo biti bližje vhodu parkirna mesta za avtomobile.

Neoviran dostop

Kolesarnice morajo biti nameščene v pritličju in lahko dostopne. Stopnice ali ozki dovozi h kolesarnici za kolesarja predstavljajo oviro in v takih primerih ljudje objekt težje sprejmejo, četudi so ob stopnicah urejene klančine, zato takšne kolesarnice ne bodo sofinancirane.

Dodatne zahteve za doseganje višje spodbude

Zagotovljena varnost koles pred krajo in poškodbami (razsvetljava, vidnost, video nadzor)

Kolesarnica naj ima lastno osvetlitev in video nadzor. Dobro vidna in varovana kolesarnica nudi večjo varnost in zaščito pred krajo, kar je pomemben element pri odločanju za kolesarski prevoz v službo.

e-polnilnica kolesa in skirojev

Kolesarnica naj ima e-polnilnico za kolesa in skiroje, e-polnilnica pa naj izkorišča sončno energijo iz samooskrbe.

Upoštevanje posebnih vozil

Poleg običajnih mestnih koles moramo upoštevati tudi posebna kolesa, kot so npr. transportna kolesa ali kolesa s prikolico za otroke. Posebna vozila zahtevajo več prostora v kolesarnici in širši dovoz. Podjetje naj nameni vsaj eno mesto za takšna kolesa na 50 kolesarskih parkirišč.

Servis

Kolesarnica naj ima tudi škatlo z orodjem za popravila ali servisna stojala za kolesa, kar naredi kolesarnico prijazno uporabniku.

Tuši in garderobe za zaposlene

Prostori za tuš in garderobo naj bodo skupaj in čim bližje kolesarnici.

Možnosti registracije delovnega časa v kolesarnici

Zaposleni naj imajo možnost registrirati prihod na delo ob vstopu v kolesarnico.

Zaklepanje kolesarnic

S kartico za registracijo naj bo omogočeno odklepanje in zaklepanje kolesarnice.

Ukinitev parkirnih mest za avtomobile ali uvedba plačljivosti

Ukinejo naj se vsaj tri parkirna mesta za avtomobile na 10 parkirnih mest za kolesa ali naj se uvede plačljivost za preostala parkirna mesta za avtomobile, če le-ta še niso plačljiva.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za kolesarnice in s tem povezanimi stroški,
 • nakup in izvedbo podlage za postavitev kolesarnice v velikosti kolesarnice in dodatno 120 % v velikosti kolesarnice za dostopne poti,
 • registratorji prihoda na delo pri kolesarnicah, v kolikor registratorji ne bodo predmet spodbude kot samostojen ukrep G po tem javnem pozivu,
 • ureditev mrežne povezave do kolesarnice za registrator oziroma zaklepanje kolesarnice in električne povezave za polnjenje,
 • ureditev ene kabine za prhanje, ene garderobe in garderobne omarice na 5 kolesarskih parkirnih mest ter celotna ureditev prostora (ploščice in barvanje, klop, sušilec za lase, …),
 • talno in vertikalno signalizacijo dovoza,
 • orodja za popravila koles,
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Višina spodbude v naložbe kolesarnic je do 30 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 150 EUR na parkirišče za eno kolo, v primeru kolesarnice, ki vključuje sončno elektrarno z Li-Ion baterijo, vključeno v omrežje, pa ne več kot 450 EUR na parkirišče za eno kolo. Če ima podjetje izdelan mobilnostni načrt, se spodbuda poveča za 10 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 50 EUR na parkirišče za eno kolo, v primeru kolesarnice, ki vključuje sončno elektrarno z Li-Ion baterijo, vključeno v omrežje, pa ne več kot 150 EUR na parkirišče za eno kolo. Če se podjetje odloči za vsaj 3 »dodatne zahteve«, se spodbuda poveča za 10 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 50 EUR na parkirišče za eno kolo, v primeru kolesarnice, ki vključuje sončno elektrarno z Li-Ion baterijo, vključeno v omrežje, pa ne več kot 150 EUR na parkirišče za eno kolo.

 • Predračun/ponudba izvajalca za nakup in montažo kolesarnice, nadstreška, stojala in druge opreme,
 • gradbeno dovoljenje (enostavno), če jo velikost kolesarnice večja od 20 m2,
 • skica predvidene kolesarnice in slika kolesarskih stojal, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev,
 • predračun/ponudba za gradbena talna dela za kolesarnico, obračališče - dovozne poti,
 • predračun/ponudba za garderobo in opremo,
 • predračun/ponudba predračun za talno signalizacijo,
 •  fotografije pred izvedbo naložbe.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje,
 • fotografije po izvedbi naložbe,
 • dokazilo o knjigovodskem vpisu opreme v osnovna sredstva podjetja,
 • kopija mobilnostnega načrta v primeru uveljavljanja višje spodbude.
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Javni-poziv.pdf

Odpri Prenesi 417kb
PDF dokument

PDF dokument 2_78FS-PO19-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 261kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_78FS-PO19-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_78FS-PO19-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti-(2).xlsx

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument 6_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument 3_78FS-PO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Besedilo-JP-prečiščeno-z-vsemi-spremembami.pdf

Odpri Prenesi 282kb