Parkirišča za kolesa in kolesarnice: Kredit

Javni poziv Kredit 78FS-PO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR + 1,3%

Višina kredita Največ 2000.000 €


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

-      nepovratnih sredstev in/ali

-      kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.


Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.


Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:


A - mobilnostni načrti

B - parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

D - polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

E - polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času  

G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.


Do spodbude niso upravičene osebe:

-      ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

-      ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

-      ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

-      gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

-      ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

-      ki imajo blokiran transakcijski račun.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).


Spodbuda pri ukrepih od B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.


Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.


Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) v tem javnem pozivu ali pa iz drugih virov finaciranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu »de minimis«, se lahko obrestna mera zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč po tem pravilu.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.

Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, in sicer največ v višini 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina odobrenega kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita.

Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in še z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

  • hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
  • zastavo tržno zanimivih premičnin,
  • drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo. 

Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v parkirišča za kolesa in kolesarnice (v nadaljevanju: kolesarnice) za zaposlene in javno izposojo, ki izpolnjujejo vsaj osnovne zahteve, navedene v nadaljevanju.

Osnovne (obvezne) zahteve

Pokritost/streha

Kolesarnice podjetij za zaposlene, kjer lahko parkirajo v delovnem času, morajo biti pokritega tipa. Zavetje ni nujno, ko ima podjetje že namenjen pokriti prostor oziroma površine znotraj poslovne stavbe, ter bo kolesarnico postavilo v okviru tega zavetja.

Možnost prikleniti kolo na stojalo

Kolo mora imeti možnost priklenitve na stojalo. Stojalo za kolesa mora biti dobro pritrjeno na tla. Priporočljiva so stojala U-oblike.

Parkirni prostor

Pri vzporednem parkiranju mora razmik med dvema stojaloma/naslonoma meriti 100 cm v širino, parkirno mesto pa mora meriti vsaj 200 cm v dolžino. Pri poševnem parkiranju koles v obliki »ribje kosti« mora razmik med dvema stojaloma/naslonoma meriti 100 cm v širino, parkirno mesto pa mora meriti vsaj 140 cm v dolžino. Neoviran dovoz-obračališče za vzporedne kolesarnice je širok vsaj 170 cm, pri »ribji kosti« pa vsaj 100 cm.

Zagotovljeno stabilno stojalo

Medtem ko je kolo parkirano, se ne sme prevrniti ali odpeljati. Parkirišče mora omogočati, da kolo prislonimo na drog (nosilec ali okvir), ki je pričvrščen na stabilno in trdno podlago, in če je mogoče, fiksiramo prednje kolo.

Dostopnost

Kolesarnice morajo biti dostopne in dobro opazne. Kolesarnice v neposredni bližini cilja morajo biti postavljene na vidnem mestu pri vhodu v objekt. Pomembna je tudi integracija kolesarnice in njenih označb v obstoječo mrežo mestnih kolesarskih poti, in sicer tako, da pri tem ne ustvarimo obvozov. Kolesarnica ne sme biti postavljena več kot 50 m od vhoda v poslovno stavbo. Postavljena naj bo čim bližje vhodu. Nikakor pa ne smejo biti bližje vhodu parkirna mesta za avtomobile.

Neoviran dostop

Kolesarnice morajo biti nameščene v pritličju in lahko dostopne. Stopnice ali ozki dovozi h kolesarnici za kolesarja predstavljajo oviro in v takih primerih ljudje objekt težje sprejmejo, četudi so ob stopnicah urejene klančine, zato takšne kolesarnice ne bodo sofinancirane.

Dodatne zahteve za doseganje višje spodbude

Zagotovljena varnost koles pred krajo in poškodbami (razsvetljava, vidnost, video nadzor)

Kolesarnica naj ima lastno osvetlitev in video nadzor. Dobro vidna in varovana kolesarnica nudi večjo varnost in zaščito pred krajo, kar je pomemben element pri odločanju za kolesarski prevoz v službo.

e-polnilnica kolesa in skirojev

Kolesarnica naj ima e-polnilnico za kolesa in skiroje, e-polnilnica pa naj izkorišča sončno energijo iz samooskrbe.

Upoštevanje posebnih vozil

Poleg običajnih mestnih koles moramo upoštevati tudi posebna kolesa, kot so npr. transportna kolesa ali kolesa s prikolico za otroke. Posebna vozila zahtevajo več prostora v kolesarnici in širši dovoz. Podjetje naj nameni vsaj eno mesto za takšna kolesa na 50 kolesarskih parkirišč.

Servis

Kolesarnica naj ima tudi škatlo z orodjem za popravila ali servisna stojala za kolesa, kar naredi kolesarnico prijazno uporabniku.

Tuši in garderobe za zaposlene

Prostori za tuš in garderobo naj bodo skupaj in čim bližje kolesarnici.

Možnosti registracije delovnega časa v kolesarnici

Zaposleni naj imajo možnost registrirati prihod na delo ob vstopu v kolesarnico.

Zaklepanje kolesarnic

S kartico za registracijo naj bo omogočeno odklepanje in zaklepanje kolesarnice.

Ukinitev parkirnih mest za avtomobile ali uvedba plačljivosti

Ukinejo naj se vsaj tri parkirna mesta za avtomobile na 10 parkirnih mest za kolesa ali naj se uvede plačljivost za preostala parkirna mesta za avtomobile, če le-ta še niso plačljiva.

PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Javni-poziv.pdf

Odpri Prenesi 417kb
PDF dokument

PDF dokument 2_78FS-PO19-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 261kb
PDF dokument

PDF dokument 3_78FS-PO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_78FS-PO19-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_78FS-PO19-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti-(2).xlsx

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument 6_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Besedilo-JP-prečiščeno-z-vsemi-spremembami.pdf

Odpri Prenesi 282kb