Nakup novih električnih vozil: Subvencija

Javni poziv Subvencija 80EV-PO20

Rok za oddajo vloge Pred nakupom in sklenitvijo zavezujočih dokumentov

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero.

Finančna spodbuda se dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Do finančne spodbude so upravičene:

 • lokalne skupnosti;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do finančne spodbude niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.

Upravičene osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, po tem javnem pozivu z nepovratnimi sredstvi pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obliki državne pomoči. V primeru, da upravičena oseba izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, mora upravičena oseba voditi ločene računovodske evidence.

Finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup ali predelava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po pisni predložitvi vloge na ta javni poziv, pri čemer mora biti vozilo kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Upravičena oseba mora predložiti vlogo pred začetkom izvajanja projekta, kar pomeni, da pred predložitvijo vloge vozilo še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne sme biti sklenjen zavezujoč pravni posel (izdan račun, plačan avans, podpisana pogodba o lizingu, ipd.).

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne pomoči ali financiranje iz javnih sredstev, kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.

Finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli tudi na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, če je upravičena oseba prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do finančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/0656/0876/085/0996/09110/09 –ZDavP-2B, 43/1059/1124/1230/1294/1281/1350/1423/1582/1568/1669/1779/18 in 66/19) in mora biti kupljeno pod tržnimi pogoji. Račun tudi ne sme biti izdan s strani upravičene osebe. 

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
 • L3e: (dvokolesna vozila): »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila): »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina nepovratnih sredstev znaša največ:

 • 6.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e:
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Višina pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.

Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

Upoštevaje 10. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada se velikost podjetja določi na naslednji način:

 • mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
 • malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
 • srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
 • veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.

Pri upravičenih osebah, ki bodo vozilo, ki je predmet vloge, uporabljale v okviru izvajanja negospodarske dejavnosti, nepovratna sredstva ne smejo preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. 

PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-poziv-80EV-PO20.pdf

Odpri Prenesi 301kb
PDF dokument

PDF dokument 2_80EV-PO20_Vloga_01.pdf

Odpri Prenesi 1kb
Excel preglednica

Excel preglednica 3_80EVPO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_80EVPO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 171kb
PDF dokument

PDF dokument 5_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo-vlagateljem-o-JP-80EV-PO20.pdf

Odpri Prenesi 483kb
PDF dokument

PDF dokument Primer-izračuna-spodbude-80EV-PO20.pdf

Odpri Prenesi 460kb