Nakup novih električnih vozil: Kredit

Javni poziv Kredit 80EV-PO20

Rok za oddajo vloge Pred nakupom in sklenitvijo zavezujočih dokumentov

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR + 1,3%

Višina kredita Največ 2.000.000 €


Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero.

Finančna spodbuda se dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Do finančne spodbude so upravičene:

 • lokalne skupnosti;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do finančne spodbude niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.

Upravičene osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, po tem javnem pozivu z nepovratnimi sredstvi pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obliki državne pomoči. V primeru, da upravičena oseba izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, mora upravičena oseba voditi ločene računovodske evidence.

Finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup ali predelava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po pisni predložitvi vloge na ta javni poziv, pri čemer mora biti vozilo kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Upravičena oseba mora predložiti vlogo pred začetkom izvajanja projekta, kar pomeni, da pred predložitvijo vloge vozilo še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne sme biti sklenjen zavezujoč pravni posel (izdan račun, plačan avans, podpisana pogodba o lizingu, ipd.).

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne pomoči ali financiranje iz javnih sredstev, kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.

Finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli tudi na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, če je upravičena oseba prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do finančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno povezane osebe opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/0656/0876/085/0996/09110/09 –ZDavP-2B, 43/1059/1124/1230/1294/1281/1350/1423/1582/1568/1669/1779/18 in 66/19) in mora biti kupljeno pod tržnimi pogoji. Račun tudi ne sme biti izdan s strani upravičene osebe. 

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
 • L3e: (dvokolesna vozila): »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila): »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost upravičene osebe pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe.

Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost upravičene osebe in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.

Presoja kreditne sposobnosti upravičene osebe obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost upravičene osebe. Kreditna sposobnost upravičene osebe se presoja v skladu s prilogo »Elementi presoje kreditne sposobnosti upravičene osebe in ustreznosti zavarovanja«, ki je sestavni del vloge.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

Odplačilna doba je krajša ali enaka 5 let.

V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru upravičena oseba ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.

Odplačilna doba se določi ob oceni kreditne sposobnosti upravičene osebe in ustreznosti predlaganega zavarovanja kredita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.

Kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami. Vse upravičene osebe razen lokalnih skupnosti pa še z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

 • hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini;
 • zastavo tržno zanimivih premičnin;
 • drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.

Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.

PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-poziv-80EV-PO20.pdf

Odpri Prenesi 301kb
PDF dokument

PDF dokument 2_80EV-PO20_Vloga_01.pdf

Odpri Prenesi 1kb
Excel preglednica

Excel preglednica 3_80EVPO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_80EVPO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 171kb
PDF dokument

PDF dokument 5_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo-vlagateljem-o-JP-80EV-PO20.pdf

Odpri Prenesi 483kb