Mobilnostni načrt: Subvencija

Javni poziv Subvencija 78FS-PO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

-      nepovratnih sredstev in/ali

-      kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.


Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.


Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:


A - mobilnostni načrti

B - parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

D - polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

E - polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času  

G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.


Do spodbude niso upravičene osebe:

-      ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

-      ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

-      ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

-      gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

-      ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

-      ki imajo blokiran transakcijski račun.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).


Spodbuda pri ukrepih od B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.


Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.


Pravica do spodbude se dodeli za izdelavo mobilnostnega načrta, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje. Mobilnostni načrti morajo temeljiti na ažurnih, izmerjenih in sledljivih podatkih o mobilnosti zaposlenih oz. obiskovalcev za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, razen za novo ustanovljena podjetja, kjer to ni mogoče. Za nove lokacije podjetij pa je podlaga za izdelavo analiza prometne situacije ali simulacija prometne situacije. V okviru mobilnostnega načrta mora biti opravljena predstavitev načrta v podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.

Mobilnostni načrt mora vključevati vse sklope in korake priprave, ki so opredeljeni v Nacionalnih smernicah za pripravo mobilnostnih načrtov za ustanove, izdanih januarja 2019 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/TRAJNOSTNA-MOBILNOST/Nacionalne-smernice-za-pripravo-Mobilnostnih-nacrtov-za-ustanove-januar-2019.pdf), zlasti:

 • ustanovitev projektne skupine in imenovanje mobilnostnega koordinatorja
 • analizo stanja, anketo o potovalnih navadah in intervjuje s ključnimi deležniki
 • ukrepe z vseh področij kataloga najpogostejših ukrepov.

Podjetje mora na podlagi analize stanja pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.

Podjetje je lahko aktivnosti priprave mobilnostnega načrta že začelo, vendar ta do oddaje vloge še ne sme biti zaključen; upravičeni stroški naložbe so od 1. 1. 2019.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • stroške storitev zunanjih izvajalcev,
 • stroške dela na projektu za zaposlene v podjetju, ki ne smejo presegati 70 % upravičenih stroškov naložbe, 
 • stroške informiranja – komuniciranja ter promocije izvajanja mobilnostnega načrta,
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izdelavo mobilnostnega načrta.

Višina spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot:

 • 10.000 EUR za veliko podjetje,
 • 5.000 EUR za srednje podjetje,
 • 2.500 EUR za mikro ali majhno podjetje.
 • Finančna konstrukcija izdelave mobilnostnega načrta, ki vključuje ponudbo izvajalcev za izdelavo mobilnostnega načrta,
 • potrdilo vsaj enega člana zunanjega izvajalca o udeležbi na usposabljanju za pripravo mobilnostnih načrtov,
 • če se podjetje odloči za samostojno izvedbo, potrdilo v o udeležbi na usposabljanju za pripravo mobilnostnih načrtov za vsaj enega od zaposlenih,
 • izjava podjetja o zavezanosti k izvedbi mobilnostnega načrta.
 • Mobilnostni načrt,
 • računi zunanjih izvajalcev in dokazila o plačilu teh računov,
 • dokazilo o stroških dela zaposlenih, povezanih z izdelavo mobilnostnega načrta; iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve,
 • računi za stroške informiranja in komuniciranja in dokazila o plačilu teh računov. 
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Javni-poziv.pdf

Odpri Prenesi 417kb
PDF dokument

PDF dokument 2_78FS-PO19-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 261kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_78FS-PO19-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_78FS-PO19-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti-(2).xlsx

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument 6_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument 3_78FS-PO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Besedilo-JP-prečiščeno-z-vsemi-spremembami.pdf

Odpri Prenesi 282kb