Električne polninice: Subvencija

Javni poziv Subvencija 78FS-PO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki

-      nepovratnih sredstev in/ali

-      kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.


Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.


Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:


A - mobilnostni načrti

B - parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)

D - polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

E - polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo

F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času  

G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.


Do spodbude niso upravičene osebe:

-      ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

-      ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

-      ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

-      gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

-      ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

-      ki imajo blokiran transakcijski račun.


Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).


Spodbuda pri ukrepih od B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.


Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Pravica do spodbude se dodeli samo za polnilne postaje (polnilnice), ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

 • So skladne s tehnično prilogo Uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17) ter z veljavnimi pravilniki in tehničnimi smernicami s področja stavb ter drugo veljavno zakonodajo.
 • Vozilu dovajajo izmenični tok (AC) in so z močjo omejene na največ 22 kW na posamezno polnilno mesto (zaželeno je, da se polnilnice priključujejo na obstoječe električne priključke in tako ne povečujejo odjemne moči na priključku).
 • So nameščene na urejenih že obstoječih parkirnih mestih v bližini lokacij podjetij, ki pridobivajo spodbudo, kjer je zagotovljeno parkiranje službenih vozil ali vozil zaposlenih ter omejen dostop zunanjim vozilom. Uporaba polnilnic za električna vozila na teh polnilnicah časovno ni omejena oziroma plačilni sistem spodbuja dolgotrajno polnjenje.
 • Bodo omogočale spodbudo zaposlenih za pravilno uporabo električnega voznega parka. Podjetja, ki se potegujejo za pridobitev spodbud, se morajo zavezati, da bo nadomestilo uporabe polnilnih postaj za zaposlene temeljilo na dejanski količini porabljene električne energije in ne na času polnjenja ali na času, ko je avto priključen na polnilni postaji ter da bo ta cena primerljiva njihovim gospodinjskim cenam električne energije ali cenejša. S tem bodo podjetja zagotovila, da bodo električna vozila na teh parkirnih mestih večino časa električno priključena na polnilnice in da bodo le-te uporabljale način oddaljenega vodenja moči.
 • Podpira dinamično upravljanje obremenitve t. i.: Dynamic Load Management System (DLM), mora omogočati inteligentno upravljanje z močjo ene ali več polnilnih postaj, če delujejo istočasno na isti lokaciji. DLM mora omogočati:
 1. hkratno polnjenje več električnih vozil z učinkovito uporabo razpoložljive moči z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in zahteve uporabnika,
 2. lokalno upravljanje obremenitve z meritvijo skupne moči na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje,
 3. zagotavljanje krmiljenja moči polnilnic iz oddaljenega centra in upravljanje moči polnilnic, ki z odzivnim časom krajšim od ene minute sledi širši ali lokalni proizvodnji obnovljivih virov energije, trenutnim zmogljivostim, oziroma obremenitvi, omrežja, neizravnanosti bilančne skupine, neizravnanosti elektroenergetskega sistema Slovenije ali odstopanjem sistemske frekvence. Zaželeno je, da je odzivni čas krajši od 30 sekund.
 • Omogočajo polnjenje na podlagi stanja napolnjenosti baterije in omogočijo direktno identifikacijo vozila (poleg RFID identifikacije uporabnika).
 • Podpirajo brezžično povezavo (na primer 3G ali 4G) in podpirajo protokol vsaj OCPP 1.6 ali novejši, preko katerih se izvajajo zahtevane funkcionalnosti:
 1. daljinsko upravljanje polnjenja polnilne postaje,
 2. nadgradnje programske opreme in
 3. pošiljanje podatkov o porabljeni energiji ter identifikaciji uporabnika za potrebe obračunavanja. Komunikacija mora omogočati zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov (varna komunikacija z uporabo crypto mehanizmov).
 • Omogočajo enostavno identifikacijo voznika za pričetek polnjenja, in sicer:
 1. z uporabo namenske RFID kartice in
 2. z uporabo aplikacije na pametnem telefonu.
 • Imajo vgrajene zaščitne naprave (RCD), ki ščitijo uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC) kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani polnilnice, priključnega kabla ali električnega vozila. Zahteve za zaščitne naprave so vsaj:
 1. diferenčni tok ≤ 30mA
 2. tip B
 3. možnost testa stikala
 4. nad-tokovna in kratkostična zaščita
 5. prenapetostna zaščita.
 • Omogočajo samodejno prekinitev polnjenja vozila za preprečitev nadaljnje škode ali nevarnosti za uporabnike v primerih:
 1. napačnega priklopa vozila
 2. prekinitve ozemljitvenega vodnika
 3. napake na samem vozilu
 4. druge nevarnosti za uporabnika ali vozilo.

V primeru odstranitve napake ali v primeru odstranitve okvarjenega vozila mora polnilna postaja vzpostaviti normalen način delovanja.

 • Omogočajo obračunavanje stroškov polnjenja zaposlenim preko informacijskega sistema. Sama polnilna postaja mora za potrebe obračunavanja imeti vgrajen obračunski merilnik energije, ki je odobren v skladu z MID in sposoben točno meriti do temperature okolice vsaj 70°C.
 • Imajo osvetljen zaslon, ki omogoča večjezičnost (vsaj slovenski in angleški jezik) in prikazuje najmanj:
 1. polnilno moč
 2. čas polnjenja
 3. količino prenesene energije
 4. obvestila o napakah.
 • Izpolnjujejo zahteve po kvalitetni izdelavi, ki vključuje vsaj
 1. stopnjo zaščite IP (vsaj IP54)
 2. zaščito pred vandalizmom (vsaj IK8)
 3. normalno delovanje pri delovni temperaturi (vsaj od -20°C do +45°C)
 4. odpornost proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin ter vibracijam
 5. ustrezno mehansko trdnost in izdelavo iz materiala, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo (vsaj 10 let).
 • Imajo enostaven varovan dostop (npr. s ključem) do servisne odprtine za potrebe namestitve in vzdrževanja.
 • So samostoječe ali namenjene za namestitev na steno objekta.
 • Bodo v uporabi najmanj 3 leta in bodo povezane v sistem dobavitelja storitve.

Naložbo lahko izvede le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.

Če gre za uporabo polnilnic za zaposlene, mora podjetje zagotoviti izobraževanje in mehanizem spodbud zaposlenih za motiviranje k uporabi e-mobilnosti.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • strošek nakupa in montaže nove polnilne postaje ter ostale potrebne opreme,
 • strošek gradbenih del, povezanih z naložbo v električno polnilnico,
 • strošek nadgradnje omrežja na trofazno,
 • strokovna priključitev merilnega mesta,
 • vertikalne in horizontalne označbe,
 • strošek zalednega sistema za oddaljeno upravljanje vodenja moči polnilne postaje,
 • strošek internega izobraževanja in spodbujanja zaposlenih k uporabi e-mobilnosti.

Višina spodbude znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 2.000 EUR na polnilno postajo. Če se polnilnica napaja tudi s sončno energijo, ki je proizvedena na lokaciji (po t.i. sistemu samooskrbe), znaša dodatek k spodbudi 10 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 500 EUR. Minimalna moč sončne elektrarne na polnilno mesto naj bo vsaj 2,5 kW. Če se polnilnica nahaja v zaprtem prostoru, v katerem ne pride do nizkih temperatur, znaša dodatek k spodbudi 10 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), vendar ne več kot 500 EUR.

 • Predračun/ponudba za nakup polnilne postaje,
 • predračun/ponudba za gradbena dela polnilne postaje,
 • podatki proizvajalca polnilne postaje, iz katerih so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni postaji,
 • podatki o točni lokaciji polnilnic z opisom režima dostopa in omejitev javne uporabe,
 • predračun/ponudba za vključitev postaje v nadrejeni center (s strani dobavitelja ali upravljavca polnilne postaje) ter za izvajanje storitve oddaljenega vodenja moči,
 • fotografije pred izvedbo naložbe.  

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov in/ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje,
 • dokazilo o opravljenem testiranju daljinskega vodenja polnilnic iz oddaljenega centra, ki vključuje vodenje po proizvodnji obnovljivih virov, izravnavanju odstopanj ali vodenju frekvence,
 • dokazilo o izvedenem izobraževanju in mehanizmu spodbud zaposlenih za motiviranje k uporabi e-mobilnosti, razen če gre za polnilnice za javno uporabo,
 • dokazilo o izvedenem obračunu polnjenja za zaposlene, iz katerega mora biti razvidna cena ter izvedba obračuna preko informacijskega sistema, razen če gre za polnilnice za javno uporabo,
 • tehnične specifikacije polnilne postaje z dokazilom o uporabi varne komunikacije,
 • fotografije po izvedbi naložbe.
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Javni-poziv.pdf

Odpri Prenesi 417kb
PDF dokument

PDF dokument 2_78FS-PO19-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 261kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_78FS-PO19-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_78FS-PO19-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti-(2).xlsx

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument 6_PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument 3_78FS-PO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument 1_78FS-PO19-Besedilo-JP-prečiščeno-z-vsemi-spremembami.pdf

Odpri Prenesi 282kb