Celovita obnova večstanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Rok za oddajo vloge 31.12.2021

Veljavnost poziva 31.12.2021

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada, poslana mora biti tudi elektronska verzija Naslov in uradne ure


Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve , ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

-        fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);

-        lokalne skupnosti;

-        pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

-        pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do spodbude niso upravičeni etažni lastniki:

-        ki so neposredni uporabniki državnega proračuna;

-        ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom;

-        ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;

-        ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;

-        gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;

-        ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

-        ki imajo blokiran transakcijski račun;

-        če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti;

-        če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

-        če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1 ter UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Pravica do spodbude se dodeli za celovito prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti skladno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani stroški naložbe.

Med priznane stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. Med priznane stroške naložbe tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov njihovem pooblaščencu za vodenje naložbe.

Starejša stavba po tem javnem razpisu je stavba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti več kot 8 (osem) posameznih delov in več kot 8 (osem) različnih etažnih lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov) (v nadaljnjem besedilu: večstanovanjska stavba).

Če to zahtevajo predpisi ali pogoji javnega razpisa oziroma razpisna dokumentacija (priloga Tehnični pogoji), je pred projektiranjem obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa pred energijsko prenovo izvesti statično sanacijo. Pravica do spodbude se lahko dodeli tudi, če se poleg celovite prenove izvedejo nove dozidave skladno z veljavno zakonodajo, vendar le-te niso priznani strošek naložbe. Do spodbude so upravičeni tudi etažni lastniki, ki morajo zaradi celovite prenove, statične sanacije ali novih dozidav pridobiti novo gradbeno dovoljenje. Če je potrebno novo gradbeno dovoljenje, je treba pri prenovi stavbe zagotoviti lahko dostopen pokrit prostor za shranjevanje koles (velikost kolesarnice se določi tako, da se za vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi predvidi 0,75 mesta za shranjevanje kolesa) in zagotoviti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če ima stavba več kot deset parkirnih mest).

Naložba, za katero bo dodeljena pravica do spodbude, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.

Večstanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega razpisa, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov.

Podatki o letnici izgradnje starejše stavbe, številu delov stavbe in njihovi dejanski rabi ter etažnih lastnikih bodo preverjeni z vpogledom v prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije in elektronsko Zemljiško knjigo. V primeru dvoma o letnici izgradnje starejše stavbe, v primeru, da so bili na starejši stavbi v novejšem času izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi ali v primeru dvoma o namembnosti stavbe bo Eko sklad pooblaščenca pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.

Če je starejša stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri prenovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem razpisu. Pravica do spodbude je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (objavljeni na spletni strani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega razpisa ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena statična sanacija skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija. V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, razen v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov, kjer se pri izvedbi optimizacije sistema ogrevanja višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti grelnih teles v lastniških delih stavbe, pri izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva na posameznih lastniških delih, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v lastniških delih stavbe, in pri izvedbi vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka na posameznih lastniških delih, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi vrednosti vgrajenega prezračevanja na posameznih lastniških delih. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne dokumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše večstanovanjske stavbe, ki je na dan vložitve vloge na ta javni razpis prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki je obvezna priloga vlogi na ta javni razpis.

PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis.pdf

Odpri Prenesi 260kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Priloga-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 268kb
PDF dokument

PDF dokument 3_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 567kb
Word dokument

Word dokument 3_Obrazec-Vloga.docx

Prenesi 152kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 102kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Vzorec-Pogodbe-o-izplačilu-nepovratne-finančne-spodbude.pdf

Odpri Prenesi 204kb
Excel preglednica

Excel preglednica 6_Klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument 7_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 112kb
Word dokument

Word dokument FAQ.docx

Prenesi 112kb