Oddaja vloge in izpolnjevanje pogojev

Kandidirati želim tako za kredit Eko sklada kot tudi za nepovratno finančno spodbudo. Kakšne pogoje in katero vlogo moram izpolniti?
V primeru hkratne pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude mora predmetna naložba izpolnjevati vse kriterije obeh javnih pozivov, na katera kandidirate. Za kredit in za nepovratno finančno spodbudo morate oddati ločeni vlogi na obrazcih izbranih javnih pozivov.

Kdaj moram oddati vlogo?
Občani morajo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v stavbah na nekaterih javnih pozivih na Eko sklad oddati pred pričetkom izvajanja del, ko naložba še ni izvedena. Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev  na javnem pozivu 74SUB-OB19 občani oddajo po izvedbi naložbe – ko že razpolagajo z računom in fotografijami izvedene naložbe. Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila občani prav tako oddajo po izvedbi naložbe. Vlogo za kredit je vedno potrebno oddati pred izvedbo naložbe.

Na isti stanovanjski stavbi želim izvesti več ukrepov – ali naj oddam eno vlogo ali več ločenih vlog?
V primeru, da želite na eni stanovanjski stavbi izvesti več ukrepov, ki jih Eko sklad subvencionira, je najbolje oddati le eno (skupno) vlogo, saj lahko vlagatelj z eno vlogo kandidira tudi za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi. V tem primeru je postopek enostavnejši, saj vlagatelj prejme le eno odločbo. Če vlagatelj za izvedbo treh in več ukrepov hkrati kandidira z eno vlogo, je upravičen tudi do višje nepovratne finančne spodbude (če so naložbe izvedene na starejši stanovanjski stavbi),  prav tako pa je daljši tudi rok za izvedbo naložbe, in sicer znaša 18 mesecev od dokončnosti odločbe.

Ali lahko pred oddajo vloge plačam avans izvajalcu?
Avansna plačila se lahko izvedejo tudi pred oddajo vloge na Eko sklad, pri čemer se stranki izda avansni račun ali račun za predplačilo, naložba pa ne sme biti izvedena ali pričeta pred oddajo vloge na Eko sklad.

Ali lahko pridobim spodbudo za naložbo vgradnje kurilne naprave ali toplotne črpalke v Mestni občini Ljubljana?
Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave oziroma toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na nekaterih območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena. Občani teh občin lahko upravičenost sami preverite v zavihku Degradirana območja.

Kako vem, ali sem upravičen do višje nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu 74SUB-OB19?

Vlagatelji so po tem javnem pozivu upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude pri hkratni izvedbi vsaj treh in več ukrepov, za katere kandidirajo z isto vlogo. To velja v primeru, da gre za obnovo starejše stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda bo v tem primeru vsota zneskov , ki so opredeljeni za posamezen ukrep javnega poziva, povečanih za 50 %, vendar ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov posameznega ukrepa. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa.

K starejši stanovanjski stavbi, na kateri bo izvedena naložba, je bil v novejšem času prizidan prizidek, za katerega ne bomo uveljavljali nepovratne finančne spodbude. Ali moram v tem primeru predložiti gradbeno dovoljenje tudi za prizidek?
Kljub tem, da vlagatelj za prizidek k stanovanjski stavbi ali za rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ne bo uveljavljal nepovratne finančne spodbude, mora tudi za tak del stanovanjske stavbe priložiti ustrezno dovoljenje za graditev. Javni pozivi namreč določajo, da mora biti stanovanjska stavba zgrajena skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

Ali so za nakup hibridnih vozil na razpolago nepovratna sredstva in koliko ter ali so na razpolago tudi krediti?
Nepovratno finančno spodbudo v višini 2.000 EUR je mogoče pridobiti za nakup novega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/ km, kategorije M1 ali N1. Vlogo morate oddati na javni poziv 64SUB-EVOB19.

Ugoden kredit v višini do 40.000 EUR je mogoče pridobiti za nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g CO2/ km. Vlogo morate oddati na javni poziv 59OB17.

Ali sem upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če bom zamenjal električno peč z novo toplotno črpalko?
Višja spodbuda bo lahko dodeljena le v primeru zamenjave stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja z novo toplotno črpalko. Kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Višja spodbuda tako ne more biti dodeljena, če se zamenjuje električna ogrevalna naprava ali toplotna črpalka.Prav tako višja spodbuda ne more biti dodeljena v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave.

V tem primeru bo nepovratna finančna spodbuda znašala  do 20 % priznanih stroškov naložbe, a  ne več kot 1.000 EUR za toplotno črpalko zrak-voda za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Ali lahko pridobim nepovratna finančno spodbudo za zamenjavo plinske peči?
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, če je naložba izvedena v starejši stanovanjski stavbi, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po javnem pozivu.

Spodbuda bo lahko dodeljena le v primeru, da se bo naložba izvajala na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina (pa tudi v primeru, če je stavba že priključena na sistem distribucije zemeljskega plina in se naprava samo menjava).