Obdelava vloge in izdaja odločbe in pogodbe

Kdaj bo vloga na vrsti za obravnavo oziroma koliko časa Eko sklad potrebuje, da vlogo obdela?
Nepovratna sredstva so zagotovljena za vse vloge, ki so pravočasno (tj. pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS) prispele na Eko sklad in ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva. Vloge obravnavamo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad.

Podatke o številki zadnje obdelane vloge na javnem pozivu in datum prispetja le-te lahko vlagatelji najdejo v zavihku Aktualno (novica Obvestilo vlagateljem).

Ali lahko zmanjka sredstev in potem nismo upravičeni do spodbude, čeprav smo oddali vlogo v času, ko je bil javni poziv odprt?
Sredstva so na voljo za vse vloge, ki bodo na Eko sklad prispele v času trajanja javnega poziva in ki izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je torej pravočasno oddana in popolna vloga. V primeru pomanjkljive vloge bo vsak vlagatelj s strani Eko sklada pozvan na dopolnitev vloge oziroma odpravo pomanjkljivosti.

Kakšni so najpogostejši razlogi za pozivanje k dopolnitvi vlog oz. za zavrnitev vlog?
Ugotavljamo, da so najpogostejše napake, ki so vzroki za pozive k dopolnitvi vlog:

 • manjkajoča soglasja vseh solastnikov stanovanjske stavbe,
 • neskladja med podatki o stanovanjski stavbi (naslov, parcelna številka, ID stavbe itd.), ki jih vlagatelj navede v vlogi, in podatki iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljiške knjige ter podatki v gradbenih dovoljenjih,
 • pomanjkljive navedbe na predračunu (neustrezne navedbe nazivov fasadnih sistemov, toplotnih črpalk,..),
 • manjkajoče gradbeno dovoljenje za stavbo in morebitne kasnejše posege na stavbi in
 • manjkajoče fotografije stanja pred izvedbo naložbe.


Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog so:

 • nedovoljeni oz. nelegalni gradbeni posegi na stanovanjskih stavbah, kjer se naložba, ki je predmet spodbude, izvaja in za katera vlagatelj ni predložil gradbenega dovoljenja,
 • naložba je bila izvedena pred oddajo vloge na Eko sklad,
 • vgrajena oprema (npr. toplotna črpalka, kurilna naprava) ali vgrajena debelina toplotne izolacije ne izpolnjuje pogojev javnega poziva in
 • naložba naj bi bila izvedena na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kjer nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso oz. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
   

Ali moram podpisano pogodbo poslati na Eko sklad takoj po prejemu odločbe ali lahko to storim tudi kasneje?
Originalni izvod pogodbe, podpisane s strani vlagatelja je, poleg ostale dokumentacije o zaključku naložbe, pogoj za izplačilo nepovratne finančne spodbude. Vlagatelj lahko podpisano pogodbo pošlje kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje v roku dveh (2) mesecev po izteku roka za zaključek naložbe.

Skupaj z odločbo smo prejeli tudi dva izvoda pogodbe – ali moramo na Eko sklad vrniti oba izvoda pogodbe ali le enega?
Vlagatelj, ki je prejel odločbo in pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, zadrži prejeto odločbo in en izvod pogodbe, drugi podpisan izvod pogodbe pa vrne na Eko sklad.