Izvajanje in zaključek naložbe

Kdaj lahko začnem z izvedbo naložbe?
V primeru, da ste vlogo oddali s priporočeno pošto ali osebno na Eko skladu, lahko z izvedbo naložbe po večini javnih pozivov začnete že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad. V kolikor ste vlogo oddali po navadni pošti, lahko z izvedbo pričnete po nekaj dneh. Izjema je javni poziv 69SUB-SOCOB19, pri katerem morate s pričetkom naložbe počakati do izdaje odločbe s strani Eko sklada. 

V kolikor niste prepričani, da je vloga pripravljena tako, da zadovoljuje vse kriterije javnega poziva (izbira ustrezne naprave, proizvoda ali materiala, izbira ustreznega izvajalca, legalno zgrajena stanovanjska stavba), pa je bolje počakati na izdajo odločbe.

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 je vlogo potrebno oddati po izvedbi del skupaj z računom ter fotografijami izvedene naložbe.

Koliko časa imam za izvedbo naložbe?
Čas za izvedbo naložbe se po posameznih javnih pozivih razlikuje, zato morajo vlagatelji to preveriti sami. Večinoma je rok za zaključek naložbe 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, pri izvedbi skupnih naložb etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi  je rok za izvedbo 12 mesecev, v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov, je rok za zaključek izvedbe daljši, in sicer 18 mesecev. Za gradnjo nove pasivne ali skoraj nič energijske hiše ali za celovito obnovo stanovanjske stavbe je rok za izvedbo naložbe 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Ali lahko po oddaji vloge zamenjam izvajalca naložbe?
Izbranega izvajalca naložbe je mogoče zamenjati kadarkoli med potekom postopka in tudi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, razen pri tistih javnih pozivih, na katere je potrebno kandidirati po izvedbi naložbe. Pri tem je potrebno paziti na to, da je tudi novi izvajalec ustrezno usposobljen ter z ustrezno registrirano dejavnostjo. Na Eko sklad je v tem primeru potrebno kot dopolnitev vloge poslati ustrezen predračun novega izvajalca za predmetno naložbo.

Ali lahko po oddaji vloge ali izdaji odločbe zamenjam tip kurilne naprave, toplotne črpalke, tip oken, model avtomobila itd.?
Tudi po oddaji vloge ali izdaji odločbe lahko spremenite tip ali model naprave vrsto izolacije in podobno, če se tudi novo izbrana oprema ali gradbeni materiali nahajajo na informativnem seznamu ustrezne opreme, objavljene skupaj z dokumentacijo javnega poziva,  oziroma da izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva. Tovrstna sprememba mora biti jasno razvidna iz novega predračuna, ki ga vlagatelji pošljejo na Eko sklad kot dopolnitev vloge.

Prejel sem odločbo in pogodbo s strani Eko sklada, a naložbe ne bom mogel dokončati v določenem roku, saj se bližata zima in mraz, ki nista najbolj primerna za izvajanje del. Kaj lahko naredim?
Sklicevanje na neugodne vremenske razmere oz. neugoden letni čas za izvajanje del ne šteje med upravičene razloge za podaljšanje roka za izvedbo naložbe. Rok za zaključek naložbe je mogoče podaljšati le iz objektivnih razlogov, na predhodno pisno prošnjo vlagatelja. Opravičeni razlogi so takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih predlagatelj ni mogel predvideti niti preprečiti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi ter morajo biti vsaj verjetno izkazani s predložitvijo ustrezne dokumentacije.

V kolikor vlagatelj naložbe ne izvede v roku, ki je določen s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, mu pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V kolikor z naložbo še ni pričel, lahko vlagatelj v tem primeru znova kandidira na aktualni javni poziv Eko sklada.