• Obvestilo vlagateljem za pridobitev nepovratnih sredstev in o nakazilu nepovratnih sredstev


  Obvestilo vlagateljem
  (pdf) na javnih pozivih 29SUB-OB15, 30SUB-OB15, 33SUB-OB15, 36SUB-SOCOB15, 37SUB-OB16, 38SUB-EVPO16 in 39SUB-EVOB16, za pridobitev nepovratnih sredstev in o nakazilu nepovratnih sredstev.

 • Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb


  Danes, dne 12. 8. 2016, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, tj. stavb s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije. Sočasno z objavo novega javnega poziva bo zaključen lanskoletni javni poziv za spodbujanje ukrepov energijske obnove večstanovanjskih stavb 30SUB-OB15. Tako letos vmesnega obdobja, ko vlagateljem ne bi bile na voljo tovrstne spodbude, ne bo. Novi javni poziv namenja 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in za obsežno energetsko obnovo. Do subvencije bodo poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, letos prvič upravičeni tudi lastniki stanovanj, ki so pravne osebe, prvič pa bodo na voljo tudi višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb. Socialno šibki etažni lastniki bodo še vedno lahko pridobili spodbudo v celotni višini njihovega deleža pri sofinanciranju naložbe. Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec/skupni predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati še pred pričetkom izvajanja del. Več v sporočilu za medije.

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Energetsko svetovanje svetovalcev mreže ENSVET na sejmu DOM v Ljubljani


  Neodvisni energetski svetovalci mreže ENSVET so na sejmu DOM v Ljubljani prispevali svoje strokovne nasvete o učinkoviti rabe energije in rabi obnovljivih virov energije v stavbah. Obiskovalci sejma ...
  Več ...

 • Novo - nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka


  JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15
  Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Več ...

 • Podaljšan javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14


  Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14, predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za okoljske namene, je podaljšan do 31.12.2015.

 • Objavljen Javni poziv 31SUB-EVOB15 za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

  do 31.12.2015 ob 23:59


  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših električnih vozil, na javnem pozivu 31SUB-EVOB15 lahko istočasno kandidirate tudi za ugoden kredit Eko sklada.

 • Obvestilo prejemnikom odobrenih nepovratnih finančnih spodbud na podlagi javnih pozivov 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14


  Obveščamo vse končne prejemnike odobrenih sredstev nepovratnih finančnih spodbud za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, da so sredstva za izplačilo zagotovljena.

  Do zamud pri izplačilu sredstev za naložbe na podlagi javnih pozivov 24SUB-OB14 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb) in 25SUB-OB14 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb) prihaja zaradi aktivnosti povezanih z ustanavljanjem Sklada za podnebne spremembe, kot proračunskega sklada v okviru Proračuna RS za leto 2015.

  Zahtevke za izplačila bo MOP Eko skladu lahko predvidoma začelo izplačevati v začetku februarja 2015. Eko sklad mora po prejemu izplačila s strani MOP končnemu prejemniku sredstva nakazati najkasneje naslednji dan.

  Vir (MOP)