Skoraj nič-energijske stavbe

Splošno

Gradnja ali nakup skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 55OB16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Nepov. spod. 37SUB-OB16

JAVNI POZIV 37SUB-OB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.800.000 EUR.

Nekatere zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

- spodbude namenjene le stanovanjskim stavbam na območju Republike Slovenije;
- kandidirajo lahko le fizične osebe;
- vloga na javni poziv mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe;
- naložbe morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
- stavba in vsi njeni deli, morajo biti zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo;
- nepovratna finančna spodbuda za ukrepe D, E, F, G, J in K je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- višja nepovratna finančna spodbuda za ukrepe, ki bodo izvedeni v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
- vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi;
- spodbude se ne dodeljujejo za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav;
- vgrajenih gradbenih proizvodov, opreme, naprav oz. stanovanjske stavbe (v primeru ukrepov I, J in K) ni dovoljeno odstraniti najmanj tri leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
-
VIŠJA nepovratna finančna spodbuda v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov na isti stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo.

Tehnični pogoji in kriteriji za posamezni ukrep so navedeni pri vsakem ukrepu posebej.

Višina nepovratne finančne spodbude:
Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, a je pri vsakem izmed ukrepov tudi nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom spodbude.

V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov od A do H po javnem pozivu 37SUB-OB16 na starejši stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo, je višina nepovratne finančne spodbude višja. V tem primeru je višja nepovratna finančna spodbuda določena kot vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude in roki za zaključek naložb:
Nepovratna finančna spodbuda se izplača na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

Za izplačilo nepovratne finančne spodbude mora vlagatelj na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki je opredeljena v 8. c) točki javnega poziva oz. v pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude

Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do H je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do H v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe I, J in K je 24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.


 • Pogoji za pridobitev

  I-gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

  Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50) oziroma v primeru nakupa že zgrajene stavbe na podlagi projekta izvedenih del PID (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

  Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti (U) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

  Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. Prav tako se dodatna nepovratna finančna spodbuda dodeli, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

  Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 % in specifično vhodno moč (SPI) vsaj 0,45 W/(m3/h). Ustreznost naprave bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustrezno podnebno cono in na podlagi merilnega poročila, na osnovi katerega sta bili določeni vrednosti ηt in SPI.

  Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. V primeru uporabe fosilnih goriv so dovoljene le kondenzacijske plinske kurilne naprave. Stavba mora najmanj 50 % dovedene energije za delovanje stavbe pokriti iz obnovljivih virov energije. Potrebni delež obnovljivih virov energije se lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali drugimi sistemi, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

  Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.

  Za novo naložbo pri ukrepu I se šteje tudi nakup eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2016.

 • Višina spodbude in priznani stroški

  Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:  Pri tem predstavljajo skupine:
  - I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
  - II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
  - III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

  Spodbuda je lahko dodeljena za največ:
  - 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
  - 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa I javnega poziva;
  vendar ne sme presegati 30 % priznanih stroškov naložbe.

  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega lesenega zunanjega stavbnega pohištva (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

  Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe, in sicer do 1.500 EUR za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo in do 1.200 EUR za vrstno stanovanjsko stavbo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 55OB16

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.


 • EUR
 • Pogoji za pridobitev

  Pravica do kredita se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

  Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

  Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Stanovanjske prezračevalne enote s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 % razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

  Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.

  Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca - fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2015

 • Priznani stroški

  - nakup in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oz. stropa proti neogrevanem prostoru,
  - paroprepustne folije oziroma druge materiale v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno oviro,
  - nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vključno s senčili in okenskimi policami,
  - nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  - nakup in vgradnjo generatorja toplote vključno z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralnikom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev na centralno ogrevanje ter ogreval.
  V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša upravičen strošek 50 % tega zneska.

  V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na ključ oz. delni ključ«, ki mora obvezno vključevati stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti. V kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti terenu, lahko vlagatelj predloži dodatni predračun za nakup in vgradnjo izolacije.

 • Postopek pridobitve

  Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopek pridobitve je podrobneje opredeljen v polnem besedilu javnega poziva.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS