Električna in hibridna vozila

Splošno

Naložbe v okolju prijazna vozila občanov
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 59OB17 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 59OB17

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Razpisna dokumentacija


Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Nepovratna sredstva 57SUB-EVOB17

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer za naslednje ukrepe:
- nakup novega vozila na električni pogon;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morajo občani vlogo oddati po nakupu vozila skupaj z računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in prometnim dovoljenjem. Za več informacij pa si lahko preberete odgovore na pogosta vprašanja.


 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku, če ZVO-1 ne določa drugače.

 • Višina nepovratne spodbude in priznani stroški

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
  - 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  - 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
  - 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
  - 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.
  - 1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  - 500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
  - 200 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

  Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

 • Pogoji za pridobitev

  Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup ali predelavo vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po 13. 10. 2017. Pred 13. 10. 2017 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.

  Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 
   
  Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.

  Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

 • Seznam najpogostejših vprašanj

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS