Prekritje objektov z rastlinsko odejo

Splošno

Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda)
Trenutno na voljo za ta namen
  • Kredit 55OB16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva

Kredit 55OB16

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.


  • EUR
  • Pogoji za pridobitev in priznani stroški

    Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda).

  • Postopek pridobitve

    Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopek pridobitve je podrobneje opredeljen v polnem besedilu javnega poziva.

  • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva